Posiadamy sprawnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi, a dzięki znacznemu zróżnicowaniu stawek opłat oraz poczynionym w ostatnich latach inwestycjom w znacznym stopniu wzrósł poziom segregacji. Takie wnioski wypływają po 3 latach funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Inowrocławiu.

Punkt selektywnej zbiórki przy ul. Bagiennej, prowadzony przez spółkę miejską (tj. Przedsiębiorstwo Gospodatki Komunalnej i Mieszkaniowej), a funkcjonujący od początku wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, cieszy się dużą i wciąż rosnącą popularnością wśród mieszkańców miasta, których świadomość ekologiczna systematycznie wzrasta.

Co szczególnie cieszy, zauważalny jest znaczny wzrost poziomu segregacji. Jest to związane z wyraźnym rozróżnieniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku odpadów segregowanych stawka ta jest dwukrotnie niższa, niż w przypadku odpadów zmieszanych. Segregacja się opłaca – podkreśla Prezydent Miasta Inowrocławia, Ryszard Brejza.

Krzepiące są także porównania Miasta do wskaźników unijnych. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił w ubiegłym roku 99,62 %. Inowrocław bezproblemowo osiąga więc wymagane prawem poziomy.

Miasto prowadzi również wiele działań związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, co ma odzwierciedlenie we wzroście poziomu świadomości mieszkańców. Organizowane są w szkołach i przedszkolach oraz na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto do najmłodszych inowrocławian skierowana była choćby specjalna bajka „Inowrocławskie rady na odpady”. Przewodnikiem dzieci w książeczce jest Wiewiórka, która opowiada jak segregować odpady. Na końcu bajki są mini puzzle. 2 tysiące książeczek otrzymały dzieci ze wszystkich inowrocławskich przedszkoli.

Między innymi dzięki temu osiągamy znakomite poziomy recyklingu odpadów surowcowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko – ocenia Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Karol Adamski.

Należy także zaznaczyć, że równolegle realizowane są kolejne inwestycje. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć sukcesywne zwiększanie ilości tzw. miniPSZOK-ów, czyli minipunktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które są rozmieszczone w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta. Tam właśnie można wyrzucać odpady ulegające biodegradacji.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane są przez PGKiM w każdej ilości odpady zmieszane, makulatura, tworzywa sztuczne oraz szkło.

Pozostałe odpady zebrane selektywnie takie jak: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony, tekstylia i odzież przyjmowane są nieodpłatnie w utworzonym na terenie RIPOK-u przy ul. Bagiennej 77 tzw. punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Miasto Inowrocław, jako pierwsze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zostało także objęte programem „Moje miasto bez elektrośmieci”, dzięki któremu mieszkańcy miasta mogą nieodpłatnie pozbyć się dużych elektrośmieci bez konieczności wychodzenia z domu. Usługę można zamówić telefoniczne (nr tel. 2222-333-00), bądź wypełniając specjalny formularz drogą internetową (www.elektrosmieci.pl).