Produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, które nie nadają się już do przetworzenia oraz z biogazu – ciepła, to główne założenia zakończonej właśnie inwestycji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zadanie, polegało na modernizacji zakładu (wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego). Inwestycja kosztowała ponad 17 mln zł, z czego ok. 12 mln zł to wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dzięki rozbudowie i modernizacji istniejącej już instalacji, odpady, których nie można już przetwarzać, są przekształcane w paliwo alternatywne wykorzystywane m.in. w przemyśle cementowniczym.

W RIPOK-u z odpadów produkuje się też ciepło i energię elektryczną. W wyniku rozkładu części odpadów powstaje biogaz, którego podstawowym składnikiem jest metan. Chcąc zapobiec jego emisji do atmosfery zainstalowano agregat, dzięki któremu z gazu można produkować ciepło wykorzystywane w całości przez RIPOK. Możliwe też stało się wytworzenie energii elektrycznej (160 kW), również wykorzystywanej na potrzeby zakładu. Obecnie 25 proc. zapotrzebowania RIPOK-u na energię elektryczną, uzyskiwane jest właśnie dzięki tej inwestycji, co w konsekwencji nie tylko prowadzi do osiągnięcia efektu ekologicznego (w postaci redukcji składowanych odpadów), ale też zmniejsza koszty utrzymania zakładu.

Współcześnie gospodarka odpadami powinna opierać się na trzech głównych filarach: selektywnej zbiórce odpadów surowcowych do recyklingu, bioodpadów do recyklingu organicznego oraz termicznemu przetwarzaniu pozostałych odpadów tak, aby odzyskać energię. Jeśli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do recyklingu to za ubiegły rok osiągnęliśmy poziom 22 proc., co jest znacznie lepszym wynikiem niż wynoszą normy unijne (wskaźnik narzucony przez Unię Europejską to 14 proc.). Dzięki oficjalnie otwieranej dziś inwestycji możliwe jest produkowanie paliwa alternatywnego (a więc termiczne przetwarzanie odpadów) oraz ciepła (wytwarzane z biogazu) – podsumował Krzysztof Kuźmiński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, któremu podlega RIPOK. Oczywistym skutkiem zrealizowania inwestycji jest fakt, iż dla odpadów, z których powstanie ciepło lub paliwo alternatywne, nie będzie potrzeba miejsca do ich składowania.

Warto dodać, iż w ramach inwestycji, powstała także m.in. multimedialna sala edukacyjno-ekologiczna, gdzie prowadzone są zajęcia z edukacji ekologicznej.