Wprowadzenie w 2013 r. w całym kraju nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi oznaczało m.in. iż część zakładów dotychczas zajmujących się przetwarzaniem śmieci może zostać zamknięta. Taki los nie spotkał inowrocławskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, który przez lata był systematycznie modernizowany.

W ten sposób udało się stworzyć nowoczesny zakład, który w 2013 r., decyzją Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został wskazany jako jedna z kilku w naszym województwie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Film (zrealizowany tuż przed wprowadzeniem reformy) dotyczący RIPOK-u i nowych zasad gospodarowania odpadami dostępny jest TUTAJ. Wśród najbardziej istotnych dla mieszkańców zmian należy wymienić: wprowadzenie nowych opłat oraz harmonogramów wywozu odpadów (szczegóły TUTAJ), ustalenie zakresu oferowanych usług, w tym powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK – szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ).

Przed kilkoma laty ówczesny ZUOK wzbogacił się o nowoczesną linię do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych wartą kilka milionów złotych (z czego większość pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Instalacja ta zastąpiła dotychczasowy system segregacji odpadów zmieszanych, czyli najprościej mówiąc, wrzucanych do ogólnych kontenerów. Celem inwestycji było zwiększenie liczby odpadów, które zostają poddane ponownemu przetworzeniu i odzyskowi surowców wtórnych. Była to już kolejna inwestycja realizowana przez miasto.

Wcześniej m.in. zakupiono linię do sortowania – ręcznej segregacji, co znacznie przyspieszyło proces obróbki surowców. W czerwcu 2010 r. zaczęła działać instalacja do ujęcia i spalania gazu składowiskowego warta ponad 700 tys. zł. Do czasu realizacji tej inwestycji biogaz (głównie szkodliwy metan) był emitowany do atmosfery. Dzięki spalaniu gazu obecnie ta emisja jest śladowa. Dla zakładu zakupiono także specjalne, ekologiczne „rękawy” służące do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w materiał służący do celów rekultywacyjnych (rodzaj kompostu). Czas biodegradacji w takich „rękawach” jest znacznie krótszy niż w przypadku zastosowania metody kompostowania.

W 2015 r. m.in. rozpoczęto produkcję paliwa alternatywnego. Dzięki rozbudowie i modernizacji istniejącej już instalacji, odpady, których nie można już przetwarzać, są przekształcane w paliwo alternatywne wykorzystywane m.in. w przemyśle cementowniczym.

W RIPOK-u ze śmieci produkuje się ciepło i energię elektryczną. W wyniku rozkładu części odpadów powstaje biogaz, którego podstawowym składnikiem jest metan. Chcąc zapobiec jego emisji do atmosfery oraz w celu uniknięcia samozapłonu, już przed kilkoma laty zamontowano pochodnię spalania biogazu. Unieszkodliwiała ona gaz, który do 2014 r. nie był inaczej wykorzystywany. Zainstalowano agregat, dzięki któremu z gazu można produkować ciepło wykorzystywane w całości przez RIPOK np. do ogrzania wody. Możliwe też stało się wytworzenie do 160 kW energii elektrycznej, co pozwala w jednej czwartej zaspokoić potrzeby zakładu. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

Istotną sferą działalności RIPOK-u jest także edukacja ekologiczna. Warto podkreślić, iż w październiku 2014 r. przy ul. Bagiennej powstała multimedialna sala edukacyjno-ekologiczna. Powstała głównie z myślą o przedszkolakach i uczniach, dla których w RIPOK-u organizowane są specjalne lekcje edukacji ekologicznej.